Общи условия

Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услуги, които са достъпни през сайта „невидимабрава.com” и, ако сте съгласен с тях, отбележете съгласието си в полето “Приемам Общите условия” и натиснете виртуалния бутон “Поръчай”, за да потвърдите, че сте запознат с тези Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, КОИТО СА ДОСТЪПНИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА “невидимабрава.com” (Общи условия)

Настоящите Общи условия съдържат описанието на предоставяните от „АВЛОН” ЕООД, посредством сайта “невидимабрава.com”, Услуги и урежда взаимоотношенията между “АВЛОН” ЕООД и потребителните на Услуги през сайта “невидимабрава.com”.

I. Дефиниции валидни за тези Общи условия:

1. Невидимабрава.com (http://xn--80aaacddkg2ab8bg1c.com/) е сайт във виртуалното Интернет пространство, който е собственост на „АВЛОН” ЕООД;

2. „АВЛОН” ЕООД, за краткост “АВЛОН” е търговското дружество с ЕИК 131348148, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Дружба 1, бл. 119, вх. А, ет. 4, ап. 15, П.К. 1592, тел. 0886 529 179, e-mail: office (at) avlonbg (dot) com, за електронна връзка моля ни пишете от формата за „Контакти”. “АВЛОН” е лице, което е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.

3. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, които са достъпни посредством сайта unikalni.com;

4. Сайт, в превод от английски “website”, е съвкупност от взаимно свързани страници, които са достъпни чрез своя постоянен адрес (URL) и съдържат електронни документи, текст, картина, изображения или други материални форматиране посредством HTML или друг протокол и достъпвани посредством HTTP или друг протокол.

5. Услуги, предоставяни посредством сайта “невидимабрава.com” на потребителите, са услуги като: продажба на стоки. Основните характеристики на стоката и информация подпомагаща запознаване с продукта са упомената на съответната страница. АВЛОН не носи отговорност за неточности в описанието на стоките или касаещи нейните характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Качеството на стоките е отговорност на техните производители. Услугите предоставяне на сайта са предмет на постоянно развитие и допълване и се предоставят само при условията на тези Общи условия и описанието на сайта “невидимабрава.com”.

II. Защита на личните данни.

1. Лични данни.

АВЛОН събира и използва лични данни относно своите Потребители, за да им предостави Услуги посредством сайта “невидимабрава.com”. При ползване на Услугите на сайта “невидимабрава.com” Потребителя (лицето) предоставя своето име, адрес и телефон, както и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или доброволно предоставя при достъп или ползване на услуги посредством сайта “невидимабрава.com”.

2. Разрешение за предоставяне и използване на лични данни. За ползването на Услугите на сайта “невидимабрава.com” Потребителят декларира, че доброволно предоставя своите лични данни. В случай, че потребителят откаже на предостави своите лични данни на “АВЛОН” в пълнота, както е изброено в предходната алинея, то “АВЛОН” ще бъде в невъзможност да изпълни заявката за Услуги постъпила посредством сайта “невидимабрава.com”. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА “невидимабрава.com”, РЕШИ ДА ПРЕДОСТАВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТРЕТО ЛИЦЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ПОЛУЧИЛ ПРЕДВАРИТЕЛНО, ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ОТ ЛИЦЕТО, ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯТ ДАННИТЕ, ИЛИ НЕГОВ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРЕДИ ДА ГИ ПРЕДОСТАВИ НА “АВЛОН”.

3. Цели за събиране на личните данни. АВЛОН използва личните данни на Потребителите, за да им предоставим заявените от тях Услуги. В допълнение, АВЛОН може да инсталира върху компютрите на Потребителите кукита (cookies), за да проследяване действията им на сайта “невидимабрава.com” посредством Google Analytics, с цел подобряване на предоставяните Услуги и съдържанието и навигацията на сайта “невидимабрава.com”. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АВЛОН на посочените адрес или от формата за „Контакти” на сайта “невидимабрава.com”.

4. Предоставяне на данните на трети страни. АВЛОН няма да продава или предоставя вашите лични данни на трети страни, освен във връзка с изпълнението на заявените Услуги – на куриери за доставка до посочения адрес и т.н. или освен тогава, когато това е изисквано по закон. Имената на Потребителите, техните е-мейл адреси и телефони няма да бъдат предоставяни по никакъв начин, за целите на директния маркетинг на трети страни.

III. Условия за поръчка и доставка на стоки. Указаната цена за отделните Услуги е крайна, включва ДДС и е за 1 (един) брой. Цената за доставка е включена в цената на Услугата.

IV. Отговорности. АВЛОН поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. АВЛОН не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Ползваната информация от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива, на тяхна отговорност и риск. АВЛОН не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до сайта “невидимабрава.com”.

V. Запазени права. Всички авторски права за предоставяните Услуги чрез сайта “невидимабрава.com” са на “АВЛОН” или техните собственици.

Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието на сайта “невидимабрава.com” – статии, фотографии, графични елементи – както пълно, така и частично, е разрешено единствено с изричното писмено съгласие на “невидимабрава.com”. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Всички права са запазени.

VI. Промяна на Общите условия. Тези условия могат да се променят по всяко време от АВЛОН, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта “невидимабрава.com”.Ако имате някакви забележки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас. Последна актуализация: 1 декември 2012 г.